Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo…

Narkotikai – globalinis, visame pasaulyje paplitęs reiškinys jau seniai peržengė Europos valstybių sienas.

Visoje Eropos Sąjungoje pripažįstama, kad psichoaktyviųjų medžiagų, ypač narkotikų, vartojimas kelia didžiules sveikatos ir socialines problemas. LR Seimas jau 2002 m. sausio 24 d. priėmė rezoliuciją „ Dėl narkomanijos prevencijos Lietuvoje“, kurioje narkomanija ir AIDS pripažinti „veiksmais , keliančiais pavojų nacionaliniam saugumui“. Problemos aktualumą nusako tai, kad šioje srityje pastaruoju metu kuriama tiek daug programų ir projektų kuriuos inicijuoja ne tik švietimo įstaigos, bet ir įvairūs fondai, nevyriausybinės organizacijos. Tačiau, detaliau susipažinus su programomis,darytina išvada, kad kiekybė dažnai neatitinka kokybės. Ir jei kitose srityse kiekybė (nors ir nelabai kokybiška) negali padaryti didelės žalos, tai, kalbant apie psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, netinkamai, neprofesionaliai atliekamas darbas gali padaryti didžiulę žalą. Todėl bendrojo lavinimo mokykloms nuolat kyla klausimas: kaip ir kokiais kriterijais vadovautis atrenkant projektus ir programas? Kaip ir kokiu būdu mokiniams pateikti medžiagą, kad tai būtų naudinga, įdomu, o ne duotų daugiau žalos arba sukeltų dar didesnį norą išbandyti psichiką veikiančias medžiagas?

Tyrimo objektas: Psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencija. (Mokinių ir mokytojų požiūris).

Tyrimo tikslas: atskleisti mokinių ir mokytojų požiūrį į pirminės psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos kokybę ir jos gerinimo galimybes.

Hipotezė: pozityviai vertinamos tos pirminės prevencijos priemonės, kurias vykdo kvalifikuoti pedagogai taikydami aktyvius metodus, atitinkančius mokinių poreikius bei amžių.

Tyrimo imtis: 120 8-10 klasių Vilniaus „Ryto” vidurinės mokyklos mokinių anketinė apklausa . Mokinių amžius nuo 14 – 17 metų. 8-10 mokytojų pusiau struktūrizuotas interviu. Respondentų atranka atsitiktinė.

Išanalizavus juridinius dokumentus, mokslinę literatūrą, nagrinėjančią alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją ir jos organizavimo ypatumus ir ištyrus mokinių ir mokytojų požiūrį į prevencinės veiklos organizavimą ir jos kokybės gerinimo galimybes, galima daryti šias išvadas: iškelta hipotezė, kad pozityviai vertinamos tos pirminės prevencijos priemonės, kurias vykdo kvalifikuoti pedagogai taikydami aktyvius metodus, atitinkančius mokinių poreikius bei amžių, pasitvirtino. Įvertinus rezultatus paaiškėjo, kad pagrindinis dirgiklis, skatinantis pradėti vartoti alkoholį, tabaką ir kitas psichiką veikiančias medžiagas tiek moksleivių ( 51%) , tiek mokytojų nuomone( 60%) yra draugų daroma įtaka. Tyrimo rezultatai rodo, kad dižiausią įtaką prevencinės veiklos kokybės gerinimui mokykloje,mokinių nuomone, turėtų atsakomybės už savo elgesį formavimas ( 42%) ir sveiko gyvenimo būdo ugdymas (42%), mokinių sudominimas būrelių veikla (25%), gerų ryšių tarp mokyklos ir tėvų palaikymas (22%), humaniškų santykių tarp mokytojų ir mokinių formavimas ( 16%). Mokytojų nuomonės kokybinė analizė parodė, kad mokytojai pripažįsta aktyvių ugdymo metodų svarbą prevencinės veiklos kokybei, tačiau patys asmeniškai vengia juos naudoti.

Raktažodžiai: Prevencija, narkotikai, narkomanija, prevencijos programa, nuostatos

Jucevičius Arvydas, Magistro baigiamojo darbo autorius

Visas darbas: http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2008~D_20080929_152322-37515/DS.005.0.02.ETD

Rašyti komentarą

Prašome įrašyti savo vardą

*Būtinas laukas

Prašome įrašyti galiojantį el.pašto adresą

*Būtinas laukas

Prašome parašyti komentarą

Konsultavimas narkomanijos ir alkoholizmo klausimais © 2015 All Rights Reserved

Reklamos studija - EPALETE