PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS

Labdaros ir paramos fondas “Krizių prevencijų centras”, įmonės kodas 300665896, adresas Trakų raj. sav. Dembinos k., atstovaujamas direktoriaus Audriaus Batisos, veikiančio pagal įstatus, toliau vadinama Vykdytoju, ir Paslaugų pirkėjas, toliau vadinamas Užsakovu, kurie po vieną vadinami Šalimi, o kartu sutartyje vadinami Šalimis, sudarėme šią Paslaugų teikimo sutartį (toliau – Sutartis):

1. Sutarties objektas

1.1 Šia Sutartimi Vykdytojas įsipareigoja teikti Užsakovui jo pasirinkto programos kurso iš svetainės www.prevencija.lt „Programų (Atspirtis) ir/ar Konsultacijų“ organizavimo ir vykdymo paslaugas nuotoliniu būdu (toliau – paslaugos), o Užsakovas įsipareigoja už šias paslaugas sumokėti Sutartyje nustatytą kainą.

1.2 Užsakovo pasirinktos „Atspirtis” programos trukmė ir aprašymas nurodomi Vykdytojo interneto svetainėje www.prevencija.lt. Pasirinkto programos kurso programą sudaro atskiri užsiėmimai. Programos  metu Užsakovas atlieka darbus raštu, o programos kurso pabaigoje – vieną baigiamąjį darbą raštu. Šalys susitaria, kad, norint gauti programos kurso baigimo pažymėjimą, Užsakovui reikia išklausyti visą 100% programos kurso ir parašyti baigiamąjį darbą. 

2. Vykdytojo teisės ir pareigos

2.1 Vykdytojas organizuoja ir vykdo Užsakovo pasirinktą programos kursą remdamasis Vykdytojo sudaryta programa.

2.2 Jeigu Vykdytojas Sutartyje nustatytu laiku negali vesti programos užsiėmimų, Vykdytojas įsipareigoja apie tai pranešti iš anksto, ir neįvykusius užsiėmimus įvykdyti kitu tarp Šalių suderintu laiku per artimiausią protingą abiem Šalims priimtiną terminą.

2.3 Užsakovui be pagrįstos priežasties nedalyvavus daugiau nei 2 kartus programos kurso užsiėmime ar pavėlavus daugiau nei 2 kartus ilgiau nei 20 min., Vykdytojas turi teisę atsisakyti jam vesti atitinkamą užsiėmimą ir dėl šios priežasties neįvykęs užsiėmimas nėra kompensuojamas (Užsakovas privalo mokėti visą pasirinkto programos kainą Sutarties 4.4. punkte aptarta tvarka, įskaitant įkainį už užsiėmimą, kuris neįvyko dėl šiame punkte aptartų priežasčių) ir nėra įvykdomas kitu laiku. Priežasties pagrįstumą kiekvienu atveju Vykdytojas vertina remdamasis savo asmenine nuožiūra.

3. Užsakovo teisės ir pareigos

3.1. Užsakovas įsipareigoja pasirinkto programos kurso metu laikytis Vykdytojo vidaus tvarkos taisyklių, programos paslaugų teikimo taisyklių bei visuotinai pripažintų etikos ir kultūros principų. 

3.2. Užsakovas įsipareigoja už jam suteiktas paslaugas atsiskaityti šioje Sutartyje nustatyta tvarka, tinkamai vykdyti kitas pagal Sutartį tenkančias pareigas.

Atsisakymas ir mokėjimų grąžinimas

3.3. Užsakovas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta 3.6. punkte, išlaidų, per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Sutarties sudarymo dienos atsisakyti Sutarties, pateikdamas Vykdytojui prašymą raštu laisva forma. 

3.4. Užsakovui įgyvendinus teisę atsisakyti Sutarties pagal šį punktą, pasibaigia Šalių pareigos vykdyti sudarytą Sutartį. 

3.5. Kai paslaugos pagal Sutartį nebuvo pradėtos teikti, Vykdytojas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Užsakovo pranešimą apie Sutarties atsisakymą, turi grąžinti Užsakovui visas šio sumokėtas sumas.

3.6. Kai paslaugos Užsakovo prašymu buvo pradėtos teikti nepasibaigus šiame punkte nustatytam Sutarties atsisakymo terminui, Užsakovas, kuris atsisako Sutarties, privalo atlyginti Vykdytojui proporcingai už paslaugas, suteiktas iki to momento, kai Užsakovas pateikė Vykdytojui pranešimą apie Sutarties atsisakymą.

3.7. Užsakovui programos kurso užsiėmimus praleidus dėl ligos ar kitų force majeure susiklosčiusių aplinkybių, Užsakovas privalo apie tai pranešti Vykdytojui, jei įmanoma, ne trumpiau nei 4 (keturios) valandos iki užsiėmimo pradžios. 

4. Paslaugų kaina ir atsiskaitymo tvarka

4.1 Pasirinktos paslaugos programos kurso kaina nustatoma pagal Vykdytojo interneto svetainėje www.prevencija.lt pateiktą informaciją apie įkainius ir nuolaidas atsižvelgiant į elektroninėmis priemonėmis užfiksuotus Užsakovo pasirinkimus.

4.2 Užsakovas privalo sumokėti Vykdytojui už paslaugas avansu visą programos kursų kainą pagal elektroniniu paštu pateiktą sąskaitą arba nuorodą į apmokėjimą iki pirmojo mokamo užsiėmimo pradžios. Tik sumokėjus pilną avansą, pradedamos teikti Sutartyje numatytos paslaugos.

4.3 Jeigu Užsakovas uždelsia sumokėti Vykdytojui priklausančias sumas ar tinkamai nevykdo kitų pagal Sutartį Užsakovui tenkančių pareigų, Vykdytojas įgyja teisę vienašališkai nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį, prieš 2 (dvi) darbo dienas raštiškai apie tai informuodamas Užsakovą.

4.4 Individualias programos kurso paslaugas įsigijęs Užsakovas įsipareigoja savo iniciatyva atšauktus užsiėmimus (kai laikomasi Sutartyje nurodytų terminų) perkelti į kitą su Vykdytoju suderintą laiką ir mokymą pabaigti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Sutarties nurodytos programos kurso baigimo datos. Pasibaigus šiam laikotarpiui, likusieji programos užsiėmimai nėra kompensuojami ir nėra Vykdytojo įvykdomi kitu laiku.

4.5 Individualias programos kurso paslaugas įsigijęs Užsakovas įsipareigoja pranešti Vykdytojui elektroniniu paštu arba telefonu, jei negalės dalyvauti užsiėmime. Pranešimas laikomas tinkamu, jei Užsakovas Vykdytoją informuoja prieš 4 (keturias) valandas iki numatomo programos užsiėmimo (jei įmanoma). 

4.6 Jei organizuojamų programos kursų metu Užsakovui iškyla papildomų konsultacijų poreikis, papildomo susitikimo vienos valandos konsultacija kainuoja € 50 (penkiasdešimt eurų) ir apmokėjimas atliekamas iki tokios papildomos konsultacijos pradžios.

4.7 Individualias programos kurso paslaugas įsigijusiam Užsakovui neatvykus į programos užsiėmimą (kai Vykdytojui nepateikiama informacija Sutarties 4.5 punkte nurodytais terminais) arba pavėlavus į užsiėmimą ilgiau nei 20 min. be pagrįstos priežasties, Vykdytojas turi teisę atsisakyti  vesti atitinkamą užsiėmimą Užsakovui, ir dėl šios priežasties neįvykęs užsiėmimas nėra kompensuojamas (Užsakovas privalo mokėti visą pasirinkto programos kainą, įskaitant įkainį už užsiėmimą, kuris neįvyko dėl šiame punkte aptartų priežasčių)  ir nėra įvykdomas kitu laiku, išskyrus, jeigu Šalys susitaria kitaip, ir Užsakovas papildomai sumoka už pageidaujamą užsiėmimą.

4.8  Užsakovas nuo apmokėjimo gavimo datos turi 120 dienų laikotarpį Programai (Atspirtis) užbaigti. Vykdytojas pasibaigus 120 dienų laikotarpiui uždaro priėjimą į kursą.

5. Kitos sąlygos

5.1 Vykdytojas neatsako už Užsakovui suteiktų programos kurso žinių įsisavinimą.

5.2 Sutartis įsigalioja, kai ji yra pasirašyta Užsakovo, arba Užsakovas yra sumokėjas dalį ar visą sutarties sumą.

5.3 Ginčai, kylantys iš šios Sutarties, ar kitaip su ja susiję, sprendžiami šalių susitarimu, o neradus abiem Šalims priimtino kompromiso, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5.4 Pranešimai, sąskaitos ir dalykinė korespondencija tarp Užsakovo ir Vykdytojo, taip pat programos kurso baigimo pažymėjimas ir kiti su pasirinktu programos kursu susiję dokumentai bus siunčiami registracijos metu www.prevencija.lt svetainėje nurodytais adresais. Pasikeitus Šalių adresams ar rekvizitams, Šalys privalo viena kitą informuoti ne vėliau kaip per 24 val.

5.5 Šalys įsipareigoja neatskleisti jokios su šios sutarties įgyvendinimu susijusios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša bei, kai to reikalauja teisės aktai ar atitinkamus įgaliojimus turinčios įstaigos darbuotojai.

5.6. Visi sutarties vykdymo metu gauti asmeniniai Užsakovo duomenys yra saugomi ir tvarkomi Vykdytojo, vadovaujantis BDAR nuostatomis.

Užsakovas pateikdamas registraciją patvirtina, kad yra susipažinęs su pasirinkto programos kurso sąlygomis.